• Home
 • Publications
 • 2014 Publications

2014 Publications

EDITED BOOKS

 1. Abdul Razak Bin Abd Manaf (Penyelenggara) (2014). Modul Kerja Sosial Asas. Edisi Kedua. Penerbit Pusat Pengajian Pembangunan Sosial: Sintok.
 2. Zakiyah Jamaluddin. (Ed). (2014) Pembangunan komuniti di Malaysia dan Indonesia. Sintok: UUM Press.
 3. Zakiyah Jamaluddin. (Ed). (2014). Perancangan dan pembangunan komuniti. Sintok: UUM Press. (in process).

ISI AND/OR SCOPUS INDEXED JOURNALS

 1. Yusof, Y. & Carpenter, J.S.W. (2014). The impact of family therapists’ adult attachment styles on their career choice and approach to therapy: An interpretive Phenomenological Analysis. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, DOI: 10.1080/02650533.2014.922059
 2. Yusof, Y. & Carpenter, J.S.W. (in review). Family therapists’ adult attachment styles and the therapeutic alliance. Journal of Family Therapy.
 3. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Social welfare issues of older population in Malaysia. World Applied Sciences Journal, 30, 887-890.
 4. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Some demographic aspects of population aging in Malaysia. World Applied Sciences Journal, 30, 891-894.
 5. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Religious commitment of rural women in Malaysia. World Applied Sciences Journal, 30, 895-898.
 6. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). The availability of family support of rural elderly in Malaysia. World Applied Sciences Journal, 30, 899-902.
 7. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Health conditions of older persons in rural Malaysia. World Applied Sciences Journal, 30, 903-906.
 8. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Modes of social relationships of older persons with their neighbours. World Applied Sciences Journal, 30, 907-910.
 9. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Division of labor of older person’s household in rural Malaysia. World Applied Sciences Journal, 30, 911-914.
 10. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Frequency of family support of older rural Malaysian. World Applied Sciences Journal, 30, 915-918.
 11. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Satisfaction of family support of older rural Malaysian. World Applied Sciences Journal, 30, 919-922.
 12. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Some demographic aspects of Chinese population in Malaysia. World Applied Sciences Journal, 30, 923-926.
 13. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Counseling services in Muslim communal life in Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 20, 1445-1448.
 14. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Da’wah applications in counselling process. . Middle-East Journal of Scientific Research, 20, 1449-1452.
 15. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Elderly care issues in East Asia through novel Kokotsu No Hito. Middle-East Journal of Scientific Research, 20, 1453-1456.
 16. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Reasons behind teh availability of family support of older persons in Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 20, 1457-1460.
 17. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014).Global distributions of older population. Advances in Natural and Applied Sciences, 7, 397-400.
 18. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014).Demographic aspects of older women in Indonesia. Advances in Natural and Applied Sciences, 7, 401-404.
 19. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Current situation of research on family life in Malaysia. Advances in Natural and Applied Sciences, 7, 351-353.
 20. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Subjective well-being of older persons at elderly day-care center. Middle-East Journal of Scientific Research, 20, 1461-1464.
 21. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). The commitment of older persons in nursing homes in religious activities. Middle-East Journal of Scientific Research, 20, 1734-1737.
 22. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Social barrier in Da’wah Mission to older population. Middle-East Journal of Scientific Research, 20, 1738-1741.
 23. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Illegitimate child in Malaysia. Advances in Natural and Applied Sciences, 7, 369-372.
 24. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Marital breakdown in muslim community in Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 20, 1440-1444.
 25. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Population aging in rural Malaysia: Its barriers to lifelong education. Middle-East Journal of Scientific Research, 20, 1742-1745.
 26. Wan Ibrahim Wan Ahmad (2014). Factors related to religious commitment of rural older women in Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 20, 1746-1749.
 27. Wan Ab Rahman Khudzri Wan Abdullah (2014). The law of nasab in Islam. Advances in Natural and Applied Sciences, 7, 393-396.

REFEREED JOURNALS (NON-ISI AND/OR SCOPUS INDEXED)

 1. Chan Cheong Chong & Abdull Sukor Shaari (2014). Penganiayaan kanak-kanak: Pengalaman melapor dan tahap latihan yang diterima dalam kalangan guru-guru sekolah. Jurnal Pembangunan Sosial, 17, 39-51.
 2. Md Zawawi Abu Bakar (2014). Hak isteri dalam perkahwinan dengan orang yang hidup dengan HIV dan AIDS. Jurnal Pembangunan Sosial, 17, 203-215.

TRANSLATED BOOKS

 1. Rusimah Sayuti, Ahmad Shukri Abdul Hamid & Jusmawati Fauzaman (Penterjemah) (2014). Pengantar Kerja Sosial. [Farley, Smith & Boyle (2001). Introduction to Social Work (10th ed.)] Kuala Lumpur: ITBM and UUM Press.

CHAPTERS IN BOOKS

 1. Fuziah Shaffie & Ismial Baba (2014). Indigenization of social work education in Malaysia. In Tatsuru Akimoto & Kana Matsuo (Eds). Internationalization & Indigenization of Social Work Education in Asia. Asian and Pacific Association for Social Work Education (APASWE). Research funded by Japan College of Social Work.
 2. Ismail Baba, Fuziah Shaffie, & Ruzlan Md. Ali. (2014). Pengalaman menyediakan bakal pekerja sosial ke arah pembentukan masyarakat sejahtera. Dalam Roziah Omar, Sivamurugam Pandian, & Zainal Abidin Sanusi (Eds). Kepimpinan Institusi Pengajian Tinggi dan Kesejahteraan Sosial: Merealisasikan Transformasi ke Arah Masyarakat Sejahtera (pp. 56-66). Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT). ISBN 978-967-10602-9-2.
 3. Jamaludin Mustaffa, Rosli Mohammed, Mohd Hilmi Hamzah & Kamarudin Ngah. (2014). Pembangunan komuniti: pencapaian aktiviti dan matlamat rukun tetangga. Dalam Zakiyah Jamaluddin (Ed). Pembangunan Komuniti di Malaysia dan Indonesia. (38-48). Sintok UUM Press.
 4. Md Zawawi Bin Abu Bakar & Wan Ab Rahman Khudzri Wan Abdullah. (2014). Bahagian sokongan keluarga (BSK): Peranannya dalam pembangunan komuniti. Dalam Zakiyah Jamaluddin. (Ed). Perancangan dan pembangunan komuniti. Sintok:UUM Press. (in process).
 5. Najib Ahmad Marzuki. (2014). Keberkesanan komuniti di tempat kerja. Dalam Zakiyah Jamaluddin. (Ed). Perancangan dan pembangunan komuniti. Sintok:UUM Press. (in process).
 6. Noor Azizah Ahmad, Che Su Mustaffa & Awanis Ku Ishak. (2014). Penerimaan teknologi dan kesan penggunaan internet dalam kalangan peserta-peserta medan info desa dan pusat jalur lebar komuniti di Kedah dan Perlis. Dalam Zakiyah Jamaluddin. (Ed). Perancangan dan pembangunan komuniti. Sintok:UUM Press. (in process).
 7. Noor Azniza Ishak, Jamaludin Mustaffa, Kamal Ab. Hamid, Azemi Shaari & Mohd Hilmi Hamzah. (2014). Kecenderungan komuniti bandar makan di tempat terbuka. Dalam Zakiyah Jamaluddin. (Ed). Perancangan dan pembangunan komuniti. Sintok:UUM Press. (in process)
 8. Zakiyah Jamaluddin, Abdul Razak Abd Manaf, Rusimah Sayuti, Rajwani Md Zain & Noor Azizah Ahmad. (2014). Peranan komuniti dalam pelaksanaan program dan aktiviti di Institusi Perlindungan dan Pemulihan. Dalam Zakiyah Jamaluddin. (Ed). Perancangan dan pembangunan komuniti. Sintok:UUM Press. (in process).
 9. Zakiyah Jamaluddin. (2014). Kerja komuniti dalam praktis kerja sosial. Dalam Zakiyah Jamaluddin. (Ed). Perancangan dan pembangunan komuniti. Sintok:UUM Press. (in process)
 10. Zakiyah Jamaluddin. (2014). Pengenalan. In Zakiyah Jamaluddin (Ed). Pembangunan Komuniti di Malaysia dan Indonesia. (pp. 3-9). Sintok : UUM Press.
 11. Zakiyah Jamaluddin. (2014). Subbudaya remaja berisiko dan keperluan kepada program berasaskan komuniti. In Zakiyah Jamaluddin (Ed). Pembangunan Komuniti di Malaysia dan Indonesia. (pp. 158-177). Sintok : UUM Press.
 12. Zulkarnain A. Hatta & Zarina Mat Saad. (2014). Social work in Malaysia. In C. Aspalter (Ed). Social Work in East Asia (pp.105-122). Surrey, UK: Ashgate

OTHERS (NEWSPAPERS, MAGAZINES, TRANSLATIONS, PROCEEDINGS, MONOGRAPHS, ETC.)

 1. Chan Cheong Chong (2014). Models of family therapy: Social workers’ perspective. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 2. Zakiyah Jamaluddin, Abdul Razak Abd Manaf & Rusimah Sayuti. (2014). Seksualiti Dan Kehamilan: Pengalaman Remaja Di Institusi Perlindungan Dan Pemulihan. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 3. Abdul Razak Abd Manaf, Rusimah Sayuti, Zakiyah Jamaluddin, Noor Azizah Ahmad & Rajwani Md Zain. (2014). Persepsi Remaja Perempuan Terhadap Program Kaunseling: Satu Kajian di Pusat Perlindungan dan Pemulihan. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 4. Fatimah Zailly Ahmad Ramli (2014). Pengetahuan dan kemahiran pekerja sosial klinikal dalam seting kesihatan mental di Malaysia. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 5. Noor Azizah Ahmad (2014). Pemerkasaan wanita Malaysia kea rah pembangunan modal insan. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 6. Ahmad Shukri Abdul Hamid (2014). Institusi masjid sebagai ejen pembangunan komuniti: Analisis berasaskan kerangka proses sosial dan struktur sosial. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 7. Noor Azizah Ahmad (2014). Cabaran tadbir urus penyaluran perkhidmatan: Kes keganasan terhadap wanita. Proceedings the UUM International Conference on Governance 2014 ‘Global Governance: Contemporary Issues & Prospects”.
 8. Md Zawawi Abu Bakar. (2014). Persepsi pelajar terhadap akauntabiliti dalam kalangan jurulatih kokurikulum. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pembangunan Hoslitik Pelajar (NAHSDEC 2014).
 9. Md Zawawi Abu Bakar. (2014). Memasyarakatkan mahasiswa melalui aktiviti kokurikulum universiti. Prosiding Persidangan Kebangsaan Pembangunan Hoslitik Pelajar (NAHSDEC 2014).
 10. Azlin Hilma Hilllaluddin (2014). Working with unmarried pregnant young women and teenagers in Malaysia: Implications for researchers. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 11. Zarina Mat Saad (2014). Kecerdasan spiritual dalam kalangan remaja hamil luar nikah. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 12. Azlin Hilma Hillaluddin (2014). Quality of life of widows involved in Southern Thailand’s Violence. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 13. Md Zawawi Abu Bakar. (2014). Hubungan tahap religiositi dengan kebimbangan akibat musibah luar jangkaan. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 14. Zarina Mat Saad (2014). Dasar warga emas negara dan pusat aktiviti warga emas (PAWE) di Malaysia. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 15. Zarina Mat Saad (2014). Content validation of scales assessing psychological antecedents of crowds among Hajj pilgrims. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748
 16. Zarina Mat Saad (2014). Exploring emotional experiences during Hajj: The role of social interactions. Conference Proceedings of the International Social Development Conference 2014, Helping Professions and Social Services: Enhancing Well-being. Bayview Hotel Langkawi, 12-13 August 2014. ISBN 9789670474748

Posted in Publications

Print

Sky Vegas review bettingy.com/sky-vegas-casino read at bettingy.com